BAS ERP/Business automation software for enterprise resource planning


Управління сучасним підприємством повинно бути гнучким і ефективним. Досягнення високих економічних результатів з оптимальними витратами — одна з головних задач, рішення якої здатне підвищити конкурентоспроможність підприємства.
Прикладне рішення дозволяє забезпечити комплексне планування і бюджетне управління, побудувати сучасну систему обліку з високим ступенем деталізації витрат, визначити показники управління і системи відповідальності в рамках єдиного інформаційного простору.

Реалізовані наступні функції:
■ Постановка цілей — визначення власне цілей і критеріїв, за якими можна оцінити їх досягнення;
■ Планування — представлення цілей підприємства в прогнозах і планах:
○ уточнення показників, умов, вимог і обмежень для планування;
○ балансування системи планів;
■ Оперативний облік:
○ рішення задач управління і взаємодії із зовнішнім оточенням;
○ казначейство;
○ автоматизація продажів, купівель, складської діяльності;
○ управління забезпеченням потреб;
○ керування виробництвом;
○ відображення фактів господарської діяльності;
■ Моніторинг фінансово-господарської діяльності;
■ Аналіз – дослідження відхилень фактичних результатів діяльності від запланованих або типових значень;
■ Кадровий облік і розрахунок зарплати – управління персоналом та його мотивація;
■ Регламентований облік — формування звітності для зовнішніх користувачів;
■ Міжнародний фінансовий облік — складання звітності за міжнародними стандартами.
Використання інструментів прикладного рішення дозволяє забезпечити злагоджену роботу підрозділів як усередині організації, так і з зовнішнім оточенням (клієнти, постачальники, конкуренти).

Нормативно-довідкова інформація
Нормативно-довідкова інформація (далі – НДІ) являє собою умовно-постійну частину даних інформаційної системи. Перед початком введення облікових даних необхідно заповнити всі відомі на поточний момент відомості про підприємство, товари, послуги, ділових партнерів та ін. Заповнення довідкової інформації – це підготовчий етап,
який передує початку поточної роботи з введення даних і оформлення різних операцій (торговельних, виробничих, фінансових та ін.).

Планування
Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання, пов’язані з формуванням, зберіганням і використанням у наступних операціях і аналізі планів підприємства в частині продажів, купівель і збирання/ розбирання товарів, з необхідною деталізацією та аналітикою.
Можливість складання різних планів визначається функціональними опціями розділу НДІ і адміністрування – Настройка розділів – Бюджетування і планування – Планування. Реалізовані наступні можливості:
■ планування від імені підприємства в цілому (без урахування організацій);
■ формування планів в натуральній і сумовій оцінці у вибраній валюті планування;
■ варіативність планових оцінок за сценаріями планування;
■ вибір довільного горизонту планування, який може бути деталізований за часовими періодами;
■ формування планів на підставі існуючих даних;
■ формування планів продажів на підставі джерел даних, які враховують сезонні коефіцієнти;
■ забезпечення контролю та захисту планових даних;
■ можливість аналізу збіжності планових даних споживання і забезпечення потреб;
■ можливість план-фактного аналізу за результатами діяльності підприємства.
Всі плани створюються на основі сценаріїв. Сценарій застосовується для забезпечення можливості зберігання в інформаційній базі декількох незалежних версій даних, що описують однаковий проміжок діяльності підприємства.
Сценарії дають варіативність даних (поділ декількох планових оцінок: «оптимістичний сценарій», «песимістичний сценарій») і версіонування планів (ведення окремих версій цих сценаріїв).
Той самий сценарій може використовуватися при створенні різних планів: планів продажів по номенклатурі, планів продажів по категоріях, планів виробництва, планів купівель, планів збирання (розбирання).
В рамках обраного сценарію можна створювати плани різних видів. Видом плану визначаються правила його формування:
■ варіант заповнення (за формулою або за джерелами);
■ ступінь деталізації плану (підрозділ, склад, партнер і оферта);
■ можливість планування оплати від клієнтів.
Для кожного сценарію може бути кілька видів планів. Наприклад, узагальнений план в цілому по компанії або план з деталізацією обсягу продажів по кожному клієнту,складу.
Передбачені наступні документи планування:
■ План продажів по номенклатурі;
■ План продажів по категоріях;
■ План виробництва;
■ План збирання (розбирання);
■ План купівель.
Процедура погодження і затвердження планів заснована на управлінні статусами документів планування. На підставі планів забезпечення потреб можуть бути створені замовлення постачальникам, замовлення на збирання (розбирання), замовлення на виробництво, замовлення матеріалів, якщо це передбачено в сценарії планування.

Продажі
Підготовка продажів
Правила продажів
Правила продажів включають в себе цінові умови (ціни, знижки), фінансові умови (кредит, передплата, оподаткування тощо), умови відвантаження (склад, з якого відвантажується товар, строк поставки і т. д.).
В правила продажів також включаються умови виконання зобов’язань зі своєчасної оплати товарів клієнтами з можливістю заборони відвантаження тим клієнтам, які не виконали свої зобов’язання.
В офертах клієнтам реєструються основні правила продажів: ціни, за якими товар буде відвантажуватися клієнту; умови оплати (передплата, кредит); знижки, які можуть бути надані, і т. д. Для кожної групи (сегмента) клієнтів можуть бути налаштовані свої правила продажів.
Такі правила продажів називаються типовими офертами, що містять умови продажів. Спільне використання типових оферт і сегментів дозволяє швидко змінювати правила продажів:
■ для зміни правил продажів конкретного партнера достатньо перемістити його в інший сегмент, причому це може бути зроблено автоматично, відповідно до заданих правил;
■ для зміни правил продажів для всіх клієнтів певного сегмента досить один раз змінити типову оферту, що використовується для клієнтів даного сегмента.
Для особливо важливих клієнтів можуть бути використані індивідуальні правила продажів (індивідуальні оферти).
Контроль ліміту і строку заборгованості ведеться в розрізі договорів з клієнтами. Необхідність використання договорів при оформленні первинних документів зазначається в оферті як одне з ключових правил продажів.
Між конкретними договорами і офертами немає прямого взаємозв’язку, тобто в рамках одного договору можна оформляти документи за різними офертами, і навпаки. Використання оферт можна відключити і вести облік тільки в розрізі договорів.
Передбачена також можливість настройки заборони відвантаження з використанням «стоп-листів». «Стоп-лист» – це напередвизначений сегмент партнерів. В «стоп-лист» включаються ті клієнти, яким заборонено відвантаження.
Включення клієнта до сегменту може здійснюватися автоматично при виконанні  умов, які можуть індивідуально настроюватися на кожному підприємстві.
Гуртова торгівля
Прикладне рішення дозволяє відстежити всі етапи роботи менеджера з клієнтами: починаючи з моменту реєстрації нового клієнта і його первинного інтересу до моменту відвантаження йому товарів. Менеджер постійно відстежує поточний стан відносин з клієнтами, проводить класифікацію клієнтів за ступенем їх привабливості і стабільності співробітництва з ними.
Прикладне рішення дозволяє організувати різні варіанти документообігу продажів в залежності від потреб конкретного підприємства. Одним з типових прикладів варіативності документообігу продажу є використання функціональності комерційних пропозицій.
Так, наприклад, якщо потреби клієнта виявляються поступово з пропозицією йому різних варіантів і в рамках процесу продажу ведуться активні тривалі торги, може бути задіяна функціональність комерційних пропозицій. По закінченні торгів, грунтуючись на даних комерційної пропозиції, оформляється замовлення клієнта.
Якщо ж клієнти орієнтуються в прайс-листі і самостійно формують потребу, наприклад, з урахуванням вільного складського залишку, комерційні пропозиції можна не використовувати, достатньо функціональності замовлень.
Функціональність замовлень також не є обов’язковою, документи продажу можуть бути оформлені без попередніх замовлень (наприклад, відвантаження в кредит за довгостроковими договорами).
На початку роботи з інформаційною базою передбачена можливість фіксувати дані про гуртові продажі, які були оформлені до дати запуску прикладного рішення. Це дозволяє використовувати накопичену раніше інформацію в управлінських цілях (наприклад, при формуванні звітів).
Для введення даних використовуються документи введення початкових залишків. Інформація про гуртові продажі за минулі періоди реєструється по кожній номенклатурній позиції і може бути деталізована по клієнту, складу, підрозділу і менеджеру.
Роздрібні продажі
Реалізація в роздріб
Можливість використання функціоналу роздрібних продажів визначається функціональною опцією НДІ і адміністрування – Настройка розділів – Продажі – Роздрібні продажі. Автоматизація охоплює наступні завдання:
■ реєстрація роздрібних торговельних точок;
■ призначення цін і автоматичних знижок в роздрібних торговельних точках;
■ редагування і друк за шаблонами цінників і етикеток;
■ продажі через автономну касу ККМ;
■ продажі через ККМ в режимі фіскального реєстратора;
■ продажі через ККМ в режимі Offline;
■ використання кількох кас ККМ в різних режимах;
■ використання ваг з друком етикеток в режимі Offline;
■ використання електронних ваг в режимі Online;
■ повернення товарів від роздрібного покупця;
■ аналіз результатів роздрібних продажів.
У прикладному рішенні передбачена можливість фіксувати дані про роздрібні продажі, які були оформлені до дати запуску інформаційної бази. Це дозволяє використовувати накопичену раніше інформацію в управлінських цілях.
Інформація фіксується за допомогою документів введення початкових залишків (розділ НДІ і адміністрування – Сервіс – Початкове заповнення). У табличній частині документа інформація заноситься окремими рядками по кожній позиції операцій продажу. При використанні карт лояльності можна зазначити додаткові реквізити: Штрихкод, Магнітний код, Вид карти лояльності, Карта лояльності.

Забезпечення потреб
Ключовими цілями процесу управління запасами є:
■ забезпечення наявності запасів на складі в необхідній кількості;
■ досягнення бажаного рівня обслуговування клієнтів,
■ безперебійне забезпечення виробничої діяльності;
■ зниження потреби в оборотних коштах,
■ виключення дефіциту матеріальних ресурсів;
■ поліпшення показників оборотності товарів,
■ зниження витрат підприємства на купівлю та зберігання товарів.
■ усунення надлишкових запасів.
Модель управління запасами, реалізована в прикладному рішенні, дозволяє оперативно визначати і підтримувати оптимальний розмір складських запасів.
На кожному складі або в магазині при оформленні роздрібних або гуртових продажів є можливість здійснювати контроль залишків товарів, тим самим керуючи запасами товарів на складах.
Склад

Опис топології складу
У прикладному рішенні передбачено такі можливості:
■ зберігання товарів на складах і в приміщеннях;
■ ведення обліку товарів на рівні складу з довідковим використанням складських комірок (довідкове розміщення товарів);
■ ведення обліку товарів на рівні складських комірок (адресне зберігання товарів);
■ використання робочих ділянок для поділу складських зон;
■ поділ областей зберігання відповідно до складських груп (молоко, риба, морозиво, меблі і т. д.);
■ використання різних стратегій відбору для оптимізації розміщення товарів в комірках;
■ оптимізація розміщення товарів на адресному складі відповідно до розмірів комірок і упаковок;
■ підживлення зон швидкого відбору для складів з адресним зберіганням товарів.
Організація зберігання товарів доступна користувачам з профілем доступу Комірник, Менеджер з доставки, Працівник складу.

Купівлі
Прикладне рішення дозволяє реєструвати купівлі товарів від різних постачальників, вирішувати завдання з контролю строків поставки товарів, контролювати витрачання грошових коштів і своєчасність оплати постачальникам.
Прикладне рішення також дозволяє реєструвати розбіжності при прийманні товарів, аналізувати причини збоїв поставок, враховувати додаткові послуги і додаткові витрати при поставці товарів.

Казначейство
Грошові кошти організації являють собою сукупність грошей, що знаходяться в касах, на банківських поточних, валютних, спеціальних і депозитних рахунках, в виставлених акредитивах, переказах у дорозі та грошових документах.
Грошові кошти як самі високоліквідні активи здатні забезпечити виконання зобов’язань будь-якого виду та рівня. Від їх наявності залежить своєчасність погашення заборгованості перед бюджетом, персоналом та іншими кредиторами.
Управління грошовими коштами – основа ефективного фінансового менеджменту.
Прикладним рішенням передбачені такі можливості:
■ планування надходжень і витрачань грошових коштів,
■ відображення операцій з готівкою і безготівковими коштами,
■ контроль наявності грошових коштів,
■ контроль цільового використання грошових коштів,
■ ведення грошових розрахунків в іноземних валютах.
У програмі передбачені наступні ролі користувачів і їх функції:
■ Касир:
○ створення і редагування еквайрингових операцій;
○ створення і редагування операцій надходження та витрачання грошових коштів;
■ Казначей:
○ додавання і зміна Банківських рахунків організацій;
○ створення й зміна планових надходжень грошових коштів;
○ створення і зміна розпоряджень на переміщення грошових коштів;
○ погодження заявок на витрачання грошових коштів.

Виробництво
Ключовими цілями процесу управління виробництвом є:
■ висока якість обслуговування клієнтів:
○ швидке визначення можливого строку виготовлення продукції за запитом клієнта;
○ своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтом за строками і асортиментом;
○ моніторинг ходу виконання замовлень;
■ гнучка система оперативного управління:
○ управління пріоритетами виконання замовлень;
○ формування погодженого за доступними потужностями і ресурсами графіка виробництва;
○ оперативна реакція на відхилення у виконанні графіка і зміна замовлень, включаючи перепланування;
■ ефективне використання виробничих ресурсів і зниження собівартості:
○ скорочення заморожування капіталу в незавершеному виробництві (далі – НЗВ);
○ виключення робіт, не затребуваних зовнішнім і внутрішнім попитом;
○ контроль виконання нормативів і використання замін, аналогів;
○ забезпечення ритмічності виробництва і виключення авралів;
○ мотивація персоналу;
■ забезпечення якості продукції;
■ зниження впливу «людського фактора».
Досягнення цих цілей складно уявити без сучасної автоматизованої системи управління виробництвом.
Давальницька схема виробництва
Виконання окремих етапів виробництва може бути передано сторонньому переробнику. Організація, що формує замовлення на переробку власної сировини сторонніми виконавцями, отримує назву давалець.
Для неї виконується виробництво «на стороні». Передані матеріали – це Давальницька сировина, а виконавець робіт – Переробник.
Давалець і переробник можуть бути різними юридичними особами одного підприємства, облік по яких ведеться в рамках однієї інформаційної бази. Виконання облікових дій (з урахуванням розносу операцій в часі) на стороні давальця і переробника організовується незалежно.

Управлінський облік витрат та фінансовий результат
Концепція обліку витрат
У процесі господарської діяльності на підприємстві споживаються різноманітні матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Оцінка витрат в грошовому вираженні забезпечує порівняльне відображення споживання різних ресурсів за напрямами діяльності.
У програмі можна виділити витрати, що формують:
■ Собівартість продукції, що випускається;
■ Фінансовий результат – об’єктами обліку виступають напрями діяльності, організації (в тому числі і з метою формування прибутків і збитків організацій), центри відповідальності у вигляді підрозділів;
■ Вартість покупних оборотних активів – формування повної вартості придбання і володіння товарно-матеріальними ресурсами;
■ Вартість необоротних активів – формування вартості майбутніх об’єктів ОЗ і НМА, облік витрат на капітальне будівництво. Варіант розглядається в розділі «Необоротні активи».
Об’єкт обліку витрат – це об’єкт управління, для якого виконується облік, вимірювання або оцінка витрат.
Залежно від економічного трактування в складі витрат підприємства виділяються наступні групи з різним порядком розподілу:
■ Прямі витрати – включає номенклатурні витрати – прямі матеріальні виробничі витрати і вартість робіт сторонніх організацій виробничого характеру, що прямо включаються в собівартість продукції підприємства, а також трудовитрати – витрати на оплату праці за виконані
співробітниками виробничі (технологічні) операції. Прямі витрати враховуються в кількісному і вартісному вираженні з точністю до найменування матеріалу (роботи сторонньої організації) або виду робіт співробітників. Прямі витрати не враховуються в розрізі Статей витрат.
Прямі витрати враховуються в розрізі Статей калькуляції, але тільки після включення їх до складу собівартості продукції;
■ Постатейні витрати – непрямі виробничі витрати, що підлягають розподілу в собівартість випуску за базою; витрати періоду; ВМП; витрати капітального будівництва, монтажу ОЗ, створення НМА. Всі ці витрати об’єднує те, що вони обліковуються в розрізі Статей витрат;
■ Формування активів і пасивів – відображення операцій, пов’язаних з формуванням активів або реєстрацією зобов’язань, управління якими ведеться, як правило, в ручному режимі. Наприклад, як актив враховується устаткування, яке буде прийнято до обліку як ОЗ і
не потребує монтажу. Активи і пасиви, що класифікуються вручну, не належать до витрат підприємства, однак можуть згодом бути перекваліфіковані як витрати або генерувати витрати (наприклад, амортизація ОЗ).
Для розрахунку собівартості в прикладному рішенні використовується напередвизначений звітний період – місяць.

Звіти
Всі звіти доступні в розділі Головне та згруповані у вигляді панелей звітів. Склад доступних панелей звітів відповідає розділам конфігурації і рівню доступу користувача: Продажі, Купівлі, Склад і доставка, Казначейство, Виробництво тощо.

Бюджетування
Бюджетування як частина системи управлінського обліку призначене для вирішення комплексу задач з організації зв’язку стратегічних цілей підприємства з фінансово-економічними планами, спрямованими на їх досягнення.
Управління стратегічними цілями може здійснюватися з використанням схем різноманітного планування, в тому числі з можливістю залучення даних з інших джерел (наприклад, планів продажів, виробництва, купівель, рухів грошових коштів).
Основними завданнями, які розв’язуються в рамках бюджетування, є:
■ прогнозна оцінка фінансової спроможності підприємства та його структурних одиниць з урахуванням різних фінансово-економічних чинників;
■ оперативний контроль фінансових процесів;
■ зміцнення фінансової дисципліни.

Міжнародний фінансовий облік
Світова спільнота інтенсивно переходить до єдиної мови фінансової звітності. Підприємства більше ста країн світу вже застосовують Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Звітність, складена на основі міжнародних стандартів, широко використовується внутрішніми та зовнішніми користувачами для аналізу діяльності підприємства, прийняття управлінських рішень, оцінки вартості бізнесу та інших цілей.
Розділ Міжнародний фінансовий облік призначений для вирішення наступних завдань:
■ відображення документів оперативного обліку в фінансовому обліку;
■ підготовка звітності:
○ відповідно до принципів міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи можливість настройки додаткових звітів для перевірки та аналізу облікових даних;
○ за правилами управлінського обліку, побудованим на основі МСФЗ;
■ отримання даних з будь-якою бажаною періодичністю (місяць, квартал, півріччя, рік) і гнучка настройка наступних звітних форм:
○ Звіт про фінансовий стан;
○ Звіт про сукупний дохід;
○ Звіт про зміни в капіталі;
○ Звіт про рух грошових коштів;
○ Примітки до фінансової звітності;
■ скорочення витрат часу на отримання звітності в порівнянні з її підготовкою зовнішніми консультантами.
Використання міжнародного фінансового обліку включається функціональною опцією в розділі НДІ і адміністрування – Настройка розділів – Міжнародний фінансовий облік. Там же встановлюються використовувані валюти, завантажується методична модель, щро поставляється, і здійснюється настройка опцій:
■ формування проводок за даними оперативного обліку;
■ формування проводок за даними регламентованого обліку;
■ незалежного обліку необоротних активів для міжнародного обліку.
Права доступу користувачів в розділі Міжнародний фінансовий облік можна гнучко настроїти, використовуючи встановлені профілі груп доступу:
■ Аналітик міжнародного обліку:
○ встановлення і зміна настройок міжнародного обліку,
○ перегляд даних міжнародного обліку;
■ Бухгалтер міжнародного обліку:
○ перегляд настройок міжнародного обліку,
○ додавання і зміна даних міжнародного обліку;
■ Користувач звітності міжнародного обліку:
○ перегляд настройок міжнародного обліку,
○ перегляд даних міжнародного обліку.

Необоротні активи
Основні засоби та об’єкти будівництва
Рішення про облік об’єктів експлуатації як основних засобів приймається в залежності від характеру і умов господарської діяльності підприємства, за кожним об’єктом окремо або стосовно групі (виду) об’єктів.
Облік основних засобів є винятковою задачею бухгалтерського та податкового обліку, оскільки його правила цілком визначаються законодавчими нормами. Основними задачами бухгалтерського і податкового обліку основних засобів є:
■ правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, руху та вибуття основних засобів;
■ правильне нарахування амортизації основних засобів;
■ контроль витрат на ремонт основних засобів;
■ забезпечення збереження та ефективного використання основних засобів;
■ точне визначення результатів при ліквідації.
Об’єкти будівництва – це будівлі, споруди, устаткування, будівництво (монтаж) яких не завершено.

Регламентований облік
Настройки інформаційної бази заповнюються відповідно до затвердженого Наказу про облікову політику організації.
Варіанти зазначення параметрів обліку визначаються межами застосовності:
■ параметри, що визначають порядок обліку для конкретної організації, задаються настройками елементів списку НДІ і адміністрування – НДІ – Організації;
■ параметри, що використовуються тільки для конкретних об’єктів обліку – в розділі Регламентований облік – Настройки і довідники;
■ загальні класифікатори регламентованого обліку – в розділі Регламентований облік – Настройки і довідники.
Для цілей регламентованого обліку підприємство описується як організаційна структура, основними об’єктами якої виступають організації (юридичні особи) і підрозділи (служби, відділи, цехи та ін.).
Список Організації призначений для зазначення організацій, що входять до складу підприємства, і зберігання постійних відомостей про них. Можливість ведення декількох організацій визначається функціональною опцієюНДІ і адміністрування – Настройка параметрів системи – Підприємство – Організації – Декілька організацій.
Організація може бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем.
Для кожної організації заповнюється необхідна інформація згідно з її установчими документами.
У списку Організації на закладці Облікова політика і податки реєструється діюча облікова політика, яка визначає параметри оподаткування та оцінки вартості:
■ метод оцінки вартості товарів:
○ середня за місяць;
○ ФІФО (зважена оцінка);
○ ФІФО (змінна оцінка);
■ система оподаткування визначає, чи є організація платником основних податків: податку на прибуток, ПДВ, ЄП;
■ використовувані класи рахунків витрат.

Сервісні можливості
Інтеграція з « Документообігом»
Управління доступом
Підключення та настройка торговельного обладнання
Повнотекстовий пошук
Бізнес-процеси та задачі
Замітки користувачів
Нагадування користувача
Робота з файлами
Робота з поштовими повідомленнями
Друковані форми
Версіонування об’єктів
Обмін з сайтами
Додаткові звіти і обробки
Додаткові реквізити та відомості
Групова зміна об’єктів
Заборона редагування реквізитів об’єктів
Настройка і ведення контактної інформації
Розсилання звітів
Регламентні завдання
Перегляд і контроль журналу реєстрації
Дата заборони зміни даних
Вилучення відмічених об’єктів
Резервне копіювання інформаційної бази
Завершення роботи користувачів.

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Кадровий облік
Забезпечується зберігання персональних даних фізичних осіб, необхідних для виконання регламентованих розрахунків і формування різної звітності:
■ ПІБ, дата народження, стать;
■ місце народження, громадянство;
■ відомості про інвалідність, статус пенсіонера;
■ код за ДРФО;
■ відомості про документ, що засвідчує особу, та про необмежене число інших документів (посвідчення водія тощо);
■ контактна інформація різних видів (адреси проживання, прописки, телефони тощо);
■ сімейний стан і склад сім’ї;
■ відомості про освіту, професії, наукові досягнення;
■ відомості про різні види стажу, попередні місця роботи, нагороди;
■ відомості військового обліку.
При зміні будь-яких даних (ПІБ, громадянство тощо) попередні їх значення також зберігаються і враховуються при роботі програми. Також для всіх документів і довідників є можливість вести історію змін зі збереженням попередніх версій.
Таке версіонування дає можливість зрозуміти, хто, коли і які саме зміни виконав.
Крім напередвизначеної персональної інформації в програмі можна зберігати будь-яку додаткову інформацію (зріст, вага, розмір одягу тощо), приєднувати довільні файли: фотографію, скановані копії документів (наприклад, резюме) тощо.
Програма дозволяє реєструвати (оформляти) різні події по руху кадрів:
■ прийняття співробітника на роботу (укладення трудового договору), у тому числі за сумісництвом, і друк відповідного наказу за типовою формою П-1, а також друк форми трудового договору;
■ кадрове переведення співробітника (зміна умов праці), наприклад, переміщення в інший підрозділ, та друк відповідного наказу;
■ звільнення співробітника (припинення трудового договору) та друк відповідного наказу за типовою формою П-6.
Є можливість зареєструвати переведення співробітника з однієї організації, що входить до складу підприємства, в іншу, облік якої також ведеться в програмі. Таке переведення оформлюється одним документом програми, що дозволяє зареєструвати супутні переведенню документи (накази про звільнення і про прийняття тощо) і роздрукувати відповідний пакет документів (погодження переведення, накази про звільнення і прийняття тощо)
По введеним в програму даним можна сформувати особову картку співробітника за типовою формою П-2. Список співробітників підприємства з різним набором інформації про них можна сформувати за допомогою однойменного звіту.
Програма дозволяє зареєструвати наказ про виконання додаткової роботи у зв’язку з суміщенням посад (заміщенням відсутнього співробітника, розширенням посадових обов’язків), сформувати відповідну друковану форму, а також друковану форму додаткової угоди до трудового договору.
Всі макети друкованих форм можна відредагувати на рівні користувача (наприклад, змінити шрифт, вставити малюнок чи логотип), і в подальшому вони будуть формуватися з урахуванням внесених змін.
Реалізовано ведення військового обліку співробітників та роботи з бронювання з формуванням всієї необхідної звітності для військкоматів у відповідності з чинним законодавством.
Крім трудових відносин програма дозволяє вести облік робіт за договорами цивільно-правового характеру. Також підтримується облік фізичних осіб, які не є співробітниками підприємства, у тому числі тих, що отримують дохід (акціонерів тощо).
Підтримується ведення штатного розкладу організацій і історії його зміни. При цьому для підрозділів і посад можна вказати дати формування (включення в штатний розклад) та розформування (виключення з штатного розкладу).
По введеним в програму даним можна сформувати друковану форму штатного розкладу, а також побудувати різноманітні звіти за штатним розкладом (наприклад, для аналізу його дотримання).
Облік робочого часу
Програма надає можливості для створення і гнучкого налаштування графіків роботи співробітників. Можна вказати спосіб заповнення графіка і його властивості: п’ятиденка, шестиденка, змінний, підсумований облік, неповний робочий час тощо.
Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками) або для матерів – час перерв на годування дитини.
Є можливість відредагувати графік роботи окремого співробітника в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих ним годин.
Всі відсутності співробітників реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Зокрема, за їх допомоги можна підготувати друковані форми наказу про надання відпустки – як основної, так і додаткових (типова форма П-3).
Ведеться облік залишків відпусток. Є можливість планування графіка відпусток. Також є можливість реєстрації відряджень, неоплачуваних відпусток та інших невиходів. Можлива реєстрація так званих внутрішньозмінних (вимірюються в годинах у межах дня, а не в днях)
відсутностей.
Програма дозволяє реєструвати накази про понаднормові роботи, роботи у вихідні та святкові дні, про тимчасове призупинення робіт (простій) і сформувати відповідні друковані форми.
На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, які залежать від часу). Крім того, на підставі цих даних формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.
Підтримується ведення в одній інформаційній базі кількох виробничих календарів (з різним складом святкових днів).
Розрахунок і облік заробітної плати
Програма надає широкий набір можливостей для автоматичного розрахунку нарахувань і утримань. Передбачені нарахування, що поставляються, з заздалегідь налаштованим способом розрахунку (оплата по окладу, разова премія тощо), а також ті, що створюються та настроюються користувачем. У формулах розрахунку, що настроюються, можуть використовуватися різні види показників (постійні, разові, що накопичуються тощо), що дозволяє охопити більшість сценаріїв розрахунку нарахувань.
Для введення довільних значень показників розрахунку передбачений спеціальний документ, який може бути налаштований користувачем у відповідності з особливостями підприємства.
Реалізована робота з тарифними групами (сітками) і тарифними розрядами.
Реєстрацію таких поширених нарахувань, як матеріальна допомога, премія, доходи в натуральній формі тощо, можна виконувати окремими спеціалізованими документами.
Якщо зарплата була розрахована невірно через відсутні відомості про відсутність співробітника (на момент розрахунку в програмі не було зареєстровано відсутність), то при введенні таких відомостей здійснюється автоматичне сторнування та перерахунок нарахувань.
Також можливі автоматичний перерахунок та донарахування зарплати при введенні відомостей, що впливають на розрахунок, «заднім числом».
Реалізований розрахунок середнього заробітку для допомоги по соціальному страхуванню, для відпусток, відряджень тощо (в тому числі з урахуванням індексації заробітку), а також розрахунок самих цих нарахувань. Є можливість налаштувати довільне нарахування, розмір якого встановлюється виходячи із середнього заробітку, а також встановити доплату до середнього заробітку за допомогою спеціально призначеного для цієї мети документа. Якщо при розрахунку середнього заробітку в програмі відсутні дані про заробіток співробітника за розрахунковий період і ці дані вводяться вручну, то вони можуть використовуватися і при подальших розрахунках середнього заробітку для цього співробітника.
Реалізований розрахунок утримань за виконавчими листами, в тому числі з урахуванням винагороди платіжного агента (пошти, банку тощо), профспілкових внесків, є також можливість настройки інших довільних утримань.
Підтримується реєстрація виданих співробітникам позик (процентних або безпроцентних, одноразово або траншами) та їх періодичного погашення. Можливий автоматичний розрахунок суми позики, що погашається, різними способами (диференційовані, ануїтетні платежі тощо), відсотків за користування позикою.
Ведеться облік взаєморозрахунків зі співробітниками по нарахованих і виплачених сумах. Є можливість оформити виплату авансу (фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця), виплати в міжрозрахунковий період і за підсумками місяця.
Виплати підтримуються як через касу, так і через банк (на картку у рамках зарплатного проекту або на довільний банківський рахунок), а також через роздавальника. При цьому місце виплати гнучко настроюється аж до конкретного співробітника.
Розраховується компенсація за затримку виплати зарплати.
Для оформлення виплат через касу або роздавальника є можливість сформувати друковану форму відомості. Підтримується оформлення депонування не отриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку із закінченням строку давності.
За результатами зареєстрованих у програмі нарахувань, утримань і виплат можливе формування як розрахункових листків, так і різних аналітичних звітів.
Розрахунок і облік ПДФО і страхових внесків
У програмі реалізований розрахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у відповідності з чинним законодавством. Є можливість реєстрації доходів фізичних осіб, які не є співробітниками підприємства, а також доходів співробітників, не пов’язаних з оплатою праці (призи, подарунки тощо), з метою розрахунку ПДФО і ЄСВ за такими доходами.
При розрахунку ПДФО враховується право працівника на податкові соціальні пільги (у т. ч. на дітей).
Також враховуються особливі види доходів (дивіденди, призи тощо). Ведеться облік як обчисленого й утриманого, так і перерахованого в бюджет податку. Підтримується формування звіту за формою 1ДФ. По підрозділах, зареєстрованих в податкових органах як відокремлені, ведеться окремий облік розрахунків з бюджетом.
Є можливість розрахунку страхових внесків як за основним тарифом, так по всіх знижених тарифах, в тому числі за тарифами для інвалідів. Підтримується розрахунок внесків для особливих категорій застрахованих осіб (членів льотних екіпажів, співробітників, зайнятих на особливих роботах тощо). За результатами розрахунку можлива побудова регламентованого звіту з ЄСВ.
Регламентована звітність
Автоматизоване заповнення всієї регламентованої звітності згідно чинного законодавства.
Звітність може бути сформовано як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Порядок роботи
На початку слід налаштувати програму, ввести умовно-постійну інформацію. Для цього рекомендується скористатися вбудованим в неї помічником настройки і заповнення, а також керуватися подальшими розділами.
Подальший щомісячний цикл розрахунку, виплати та обліку зарплати можна проводити в наступному порядку:
■ оформляти відпустки, відрядження, лікарняні і допомоги, а також інші відсутності співробітників;
■ оформляти накази про понаднормову роботу, роботу у свята і вихідні, додатково уточнювати фактично відпрацьований співробітниками час;
■ проводити нарахування та виплати в міжрозрахунковий період, розраховувати та сплачувати аванс;
■ реєструвати натуральні і незарплатні доходи;
■ вводити щомісячні дані для розрахунку зарплати, такі як відрядний виробіток тощо;
■ проводити остаточний розрахунок зарплати, ПДФО і внесків за місяць;
■ виплачувати зарплату за місяць;
■ формувати дані для бухгалтерського обліку, виконувати регулярну синхронізацію з бухгалтерською програмою;
■ реєструвати виправлення за минулі (вже «закриті») періоди у наступних періодах.

https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/