1С:Комплексний облік для бюджетних установ України


Програмний продукт “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України”  призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. 

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” – це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників коштів бюджету, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Нові можливості редакції 2.1

 • Реалізовано нові стандарти ведення бухгалтерського обліку в державному секторі, які вступили в дію з 01.01.2017 р.
 • Реалізовано імпорт початкових даних з інших інформаційних систем, в тому числі з попередніх редакцій конфігурації.
 • Також реалізовані функціональні опції, які дозволяють вести додаткову аналітику на рахунках доходів і витрат, а також можливість ведення доходів і витрат у розрізі підрозділів.
 • За допомогою функціональної опції можна увімкнути додатковий облік фінансування, зобов’язань і грошових коштів на 9 класі рахунків.
 • Реалізовано механізм обліку виконання договірних відносин у розрізі номенклатури поставки.
 • Для всіх об’єктів системи можна увімкнути облік версіонування об’єктів.

Нормативно-правові акти, які використовувались під час розробки конфігурації:

 1. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
 2. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1219 від 29.12.2015 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#n24
 3. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 1219 від 29.12.2015 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16/paran4#n4
 4. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 1219 від 29.12.2015 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0087-16/paran4#n4
 5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 1219 від 29.12.2015 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0088-16/paran4#n4
 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 568 від 18.05.2012 р. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12

Функціональні можливості 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” можна вести облік господарської діяльності декількох установ. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” надає можливість вести облік декількох організацій в єдиній інформаційній базі (ця функціональність недоступна для базової версії).

Облік фінансування

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну;
 • помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну;
 • розподілу відкритих асигнувань.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих у системі показників формується звіт “Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань”, затверджений наказом Державного казначейства України “Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання” № 100 від 6 жовтня 2000 року.

Облік фактичного виконання різних кошторисних показників. Побудова план/фактних звітних форм у розрізі установ та структурних підрозділів.

Облік договорів

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” передбачена можливість ведення договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій – користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

Специфікації з постачальниками договорів заносяться із зазначенням кодів Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, що забезпечує можливість контролю перевищення граничних сум за кожним кодом.

Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.

Облік зобов’язань

Облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України” № 309 від 2 березня 2012 року.

У конфігурації передбачена реєстрація таких операцій:

 • реєстрація взяття зобов’язань;
 • реєстрація сторнування раніше взятих зобов’язань;
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань;
 • реєстрація сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань.

Формування платіжних документів

Підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.

Підготовка документів може виконуватися як самостійно, так і за даними системи Обліку зобов’язань, з контролем відповідності сум на кожному з етапів.

Взаємодія з ПЗ “Мережа”

Порядок документообігу з обліку зобов’язань і платіжних документів у системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ “Мережа” Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” у форматі ПЗ “Мережа” Держказначейства.

Облік грошових коштів

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” передбачено можливість реєстрації операцій з готівкою та безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її виконання.

Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України “Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання” № 100 від 6 жовтня 2000 року:

 • “Картка аналітичного обліку готівкових операцій”;
 • “Картка аналітичного обліку касових витрат”;
 • “Картка аналітичного обліку капітальних витрат”;
 • “Картка аналітичного обліку фактичних витрат”;
 • “Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам”;
 • “Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань”.
 • облік необоротних активів;
 • облік запасів.

Облік матеріальних цінностей

Облік необоротних активів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі” № 1202 від 12 жовтня 2010 року України. В системі є можливість відстеження історії операцій по кожному необоротному активу.

Облік запасів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі” № 1202 від 12 жовтня 2010 року. У системі передбачено контроль списання залишків запасів.

Особливості ведення обліку матеріальних цінностей:

 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;
 • облік по партіях;
 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Облік послуг

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” облік послуг розділено на такі напрямки:

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);
 • Надходження послуг від постачальників.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 • Джерела фінансування;
 • КЕКВ;
 • Контрагент;
 • Договір;
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Для зручності користувачів рахунки валютного обліку об’єднані зі звичайними. Користувачі можуть самостійно додавати будь-яку кількість субрахунків, для більш детального обліку взаєморозрахунків з контрагентами.

Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

Облік ПДВ

Для організацій-платників ПДВ “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

 • можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ;
 • реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • автоматичне формування декларації з ПДВ;
 • вивантаження податкових документів і звітів.

Стандартні бухгалтерські звіти

У системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Державного казначейства України “Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання” № 68 від 27 липня 2000 року: меморіальні ордери з № 1 по № 17, книга “Журнал-головна”. Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів.

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

Спеціалізовані звіти

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм.

Підсистема звітності містить такі розділи:

 • звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей;
 • звіти по обліку договорів і фінансування;
 • звіти з кадрового обліку;
 • звіти по розділу розрахунок заробітної плати;
 • спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

Розрахунок заробітної плати

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” – це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма вирішує такі задачі:

 • розрахунок заробітної плати;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

Для розрахунку та обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;
 • гнучке налаштування нарахувань та утримань.

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності у державні органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні розрахункові документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення розрахункових документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань та утримань надана можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість  застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи “ковзаючі”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

 • ведуться загальні графіки роботи установи;
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” дозволяє підготувати всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти за будь-який розрахунковий період:

 • Розрахункові листки;
 • Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання;
 • Розрахунково-платіжні відомості;
 • Платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • Довідки про суми середнього заробітку;
 • Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • Аналіз нарахувань співробітникам установ;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань у розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти із заробітної платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів та аналіз кадрового складу

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” припускає зберігання не тільки особистих даних співробітників установи, а й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування співробітника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченою інформацією про співробітників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки співробітників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. У звітності щодо кадрового складу реалізовано облік співробітників у розрізі категорій посад, а також використання довільних угрупувань посад установи.

Трудові відносини, кадрове діловодство

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Розрахунок регламентованих податків

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору. Під час розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені до прикладного рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази у розрізі фізичних осіб-одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків.

Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста та зрозуміла процедура виправлення, яку має виконати користувач у разі виявлення неправильно проведеного документа минулого періоду. Помилковий документ досить просто виправити, нарахувавши правильні суми.

Регламентована звітність

В “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подачі у державні та контролюючі органи.

Регламентована звітність, яка подається у податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений ДФСУ.

Сервісні можливості

“1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” включає такі сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документах, довідниках тощо);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • розсилка звітних форм.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

У програмі передбачено налаштування прав доступу користувача, що дозволяє обмежити його роботу тільки необхідними розділами обліку. Права доступу налаштовуються призначенням користувачу профілів груп доступу.

Профіль групи доступу – це набір дозволених дій (ролей), які містять права доступу до об’єктів метаданих, та розрізів обмеження цих прав (видів доступу), наприклад, обмеження прав за установами в єдиній базі.

Для кожного користувача можна призначити один або декілька профілів.

Програмний продукт “1С: Комплексний облік для бюджетних установ України” випускається в наступних версіях:

 • ПРОФ;
 • Базова.

Обмеження базової версії

Програма “1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України. Базова версія” має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

 • Не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері;
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується СОМ-з’єднання і Automation – сервер.

Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з’являться інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму “1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України “версії ПРОФ, що не має зазначених обмежень.

Ціна: 9948,00 (Без ПДВ)

Без ПДВ: (згідно п. 26 підр. 2 розділу XX ПКУ)